slovensky
english

Publikačná činnosť katedry

Kompletnú publikačnú činnosť katedry nájdete kliknutím na tento odkaz

Prehľad najnovších publikácii katedry nájdete kliknutím na tento odkaz

Aktuálne granty


Názov: Jasle a škôlky pre každého? Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti
Typ: APVV
Číslo projektu: 21-0286
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. František Križan, PhD.
Roky: 2022-2025

Názov: Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe
Typ: APVV
Číslo projektu: 20-0302
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristína Bilková, PhD.
Roky: 2021-2024

Granty VEGANázov: Sociálne, ekonomické a environmentálne determinanty rozvoja a transformácie regiónov: regionálnogeografický prístup
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0540/16
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Roky: 2016-2019

Názov: Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0082/15
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. František Križan, PhD.
Rok: 2015-2017

Názov: Regionálna štruktúra Slovenska v post-transformačnom období
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0550/11
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.
Roky: 2012-2014

Názov: Regióny: vývoj, transformácia a regionálna diferenciácia
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/1143/12
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Rok: 2012-2015

Názov: Konkurencieschopnosť regiónov v kontexte regionálneho rozvoja a regionálnej politiky
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0434/12
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Rok: 2012-2014

Názov: Regionálne disparity v kontexte regionálneho rozvoja: analýza ich vytvárania a zmierňovania.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0454/09
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Roky: 2009-2011

Názov: Súčasné procesy redistribúcie obyvateľstva na Slovensku.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0181/09
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.
Rok: 2009-2011

Názov: Ekonomická, kultúrna a sociálna transformácia vybraných lokalít Slovenska: teoreticko-metodologická báza a aplikácie.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/4046/07
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Karol Kasala, PhD.
Roky: 2007-2009

Názov: Regionálne disparity v kontexte regionálneho rozvoja.- teoretická báza a aplikácie.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/3064/06
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Roky: 2006-2008

Názov: Priestorová štruktúra vnútorných migrácií na Slovensku.v post-transformačnom období.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 2/6041/26-A
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.
Rok: 2006-2008

Názov: Geografické regióny a regionálny rozvoj v kontexte poznávania a transformácie spoločnosti.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0032/03
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Rok: 2003-2005

Názov: Organizácia geografického priestoru: teoretická a empirická analýza.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/0051/03
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr.Ján Paulov, DrSc.
Roky: 2003-2005

Názov: Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj: teória a aplikácia na územie Slovenska.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/7456/20
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Rok: 2000-2002

Názov: Analýza priestorovej organizácie ľudskej spoločnosti: teória, metodológia, modelovanie.
Typ: VEGA
Číslo projektu: 1/7455/20
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr.Ján Paulov, DrSc.
Roky: 2000-2002

Granty KEGA


Názov: Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica
Typ: KEGA
Číslo projektu: 039UMB-4/2018
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Roky: 2018-2020

Názov: Geografia maloobchodu
Typ: KEGA
Číslo projektu: 036UK-4/2012
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fero Križan, PhD.
Roky: 2012-2014

Názov: Geografia Ázie: metodológia a učebnica
Typ: KEGA
Číslo projektu: 044UK-4/2012
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tibor Blažík, PhD.
Roky: 2012-2014

Názov: Teória a metodológia regionálnej geografie.
Typ: KEGA
Číslo projektu: 3/5119/07
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Roky: 2007-2009

Názov: Elektronická internetová učebnica: Geografia Slovenska.
Typ: KEGA
Číslo projektu: 3/3173/05
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Rok: 2006-2007

Granty APVVNázov: Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti
Typ: APVV
Číslo projektu: 16-0232
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. František Križan, PhD.
Roky: 2016-2019

Granty UK

Názov: Regionálne typy vidieckych obcí na Slovensku.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: UK/454/2010
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Čupeľová
Rok: 2010

Názov: Vnútorná štruktúra funkčných mestských regiónov na Slovensku.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: UK/536/2010
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petra Ivančová
Rok: 2010

Názov: Demografické zmeny vyvolané suburbanizačnými procesmi v zázemí Bratislavy.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: UK/372/2010
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ladislav Novotný
Rok: 2010

Názov: Analýza leteckej dopravnej siete v nových členských krajinách EÚ v období 2000-2008.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 239
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jana Grenčíková
Rok: 2009

Názov: Mapovanie priestorovej štruktúry rezidenčnej suburbanizácie zázemí Bratislavy s využitím technológie GPS a satelitného mapovania CORINE Land Cover.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 190
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Šveda
Rok: 2009

Názov: Evaluácia stratégie a efektu regionálneho marketingu na internete v konfrontácii s reálnym stavom cestovného ruchu v regiónoch Slovenska.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 189
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rastislav Cákoci
Rok: 2009

Názov: Testovanie spoľahlivosti a kvality metód harmonizácie geografických dát.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 242
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michala Madajová
Rok: 2009

Názov: Analýza metód a techník harmonizácie geografických dát.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 322
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michala Madajová
Rok: 2008

Názov: Výskum rezidenčnej suburbanizácie na príklade obcí v prímestskej zóne Bratislavy s využitím techník GIS.
Číslo projektu: 223
Typ: Grant UK
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Šveda
Rok: 2008

Názov: Aplikačný výskum metódou aqiti na vybranom regióne Slovenska - určenie konkurenčnej pozície regiónu cestovného ruchu z aspektu dostupnosti a kvality informácií na internete.
Číslo projektu: 298
Typ: Grant UK
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rastislav Cákoci
Rok: 2008

Názov: Výskum intraurbánnej dostupnosti vybraných zdravotníckych zariadení v Bratislave využitím GIS techník.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 207
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. František Križan
Rok: 2006

Názov: Analýza dostupnosti vybraných maloobchodných sietí Slovenska.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 293
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. František Križan
rok 2005

Názov: Potenciál cezhraničného regiónu Gänserndorf-Malacky pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 252
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vít Gajdošech
Rok: 2005

Názov: Tranformácia euroregiónu Weinviertel - Západné Slovensko - Južná Morava po rozšírení Európskej únie.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 113
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gajdošech Vít
Rok: 2004

Názov: Analýza rozvoja pohraničných regiónov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 232
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Križan František
rok 2004

Názov: Funkčná a sociálno-demografická štruktúra mesta Levice.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 162
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zigová Katarína
Rok: 2004

Názov: Vplyv cezhraničnej spolupráce na regionálny rozvoj pohraničných rakúsko-slovenských oblastí.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 127
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gajdošech Vít
Rok: 2003

Názov: Urbánno-geografická analýza mesta Levice.
Typ: Grant UK
Číslo projektu: 111
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zigová Katarína
Rok: 2003

Ostatné projekty


Názov: Operačný program Bratislavského kraja - návrh implementácie.
Zadávateľ: CP Consult: Bratislava.
Riešiteľ: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Rok: 2007

Názov: Analýza potrieb a priorít SR do roku 2015.
Zadávateľ: CP Consult: Bratislava.
Riešiteľ: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Rok: 2006

Názov: Operačný program Bratislavského kraja - analytické a strategické výstupy.
Zadávateľ: CP Consult: Bratislava.
Riešiteľ: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Rok: 2006

Názov: Súhrnná charakteristika ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov Slovenska v predtransformačnom období: Projekt „Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v
kontexte integračných dosahov“ č. 2003SP 51/028 0600/02806 02-2003.
Zadávateľ: Sociologický ústav SAV: Bratislava.
Riešiteľ: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Rok: 2004

Názov: Súhrnná charakteristika ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR v období rokov 1990-2001: Projekt „Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte
integračných dosahov“ č. 2003SP 51/028 0600/02806 02-2003.
Zadávateľ: Sociologický ústav SAV: Bratislava.
Riešiteľ: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Rok: 2004

Názov: Program rozvoja turizmu pre mesto Želiezovce a jeho región : (Projekt č. N-012/02, realizovaný z finančných prostriedkov EU, programe Phare, Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu).
Zadávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR: Bratislava.
Riešiteľ: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., RNDr. Angelika Švecová, PhD.
Rok: 2002

Názov: Marketingová štúdia rozvoja cestovného ruchu v okrese Šaľa : Projekt č. N-005/02, realizovaný z finančných prostriedkov EU, v programe Phare, Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu).
Zadávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR: Bratislava.
Riešiteľ: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., RNDr. Angelika Švecová, PhD.
Rok: 2002

Názov: Marketingová štúdia rozvoja turizmu v Trnavskom kraji: (Projekt, realizovaný z finančných prostriedkov EU, v programe Phare, Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu).
Zadávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR: Bratislava.
Riešiteľ: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., RNDr. Angelika Švecová, PhD.
Rok: 2001

Názov: Regionálna Agenda 21 pre Stredné Pohronie.
Zadávateľ: Ministerstvo životného prostredia: Bratislava.
Riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Rok: 2000
*
**
***
****
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015