slovensky
english

Študentské práce na rôzne témy

Na tejto stránke uverňujeme študentské práce. V rámci jednotlivých predmetov študenti dostávajú rôzne zadania, na ktorých v priebehu semestra pracujú. Vznikajú z nich zaujímavé výstupy, ktoré upútajú nielen po obsahovej, ale aj po vizuálnej stránke (v prípade videí aj audio stránke).

Študentské videá

Študentské postery


Študenti v rámci vybraných predmetov dostali za úlohu spracovať zadané témy slovom aj obrazom vo forme posteru. Okrem toho každý rok študenti 2. ročníka magisterského stupňa a študenti 3. ročníka bakalárskeho stupňa takto spracúvajú vybranú časť svojej diplomovej magisterskej alebo bakalárskej práce.
Diplomové práce 2021
Boris Richard:
GIS a participatívne mapovanie v mestskom rozvoji: príklad projektu Sad Janka Kráľa
Bortelová Ivana:
Možnosti skvalitnenie databázy náučných chodníkov Trenčianskeho kraja
Fogašová Antónia:
Geografická analýza
mesta
Veľký Šariš
Žiaranová Katarína:
Arménsko-azerbajdžanský
konflikt:
politicko-geografická analýza
 
Geopolitický vývoj sveta po roku 1945 2021 Zber a spracovanie dát 2021
Kubis Matúš:
Veľký skok v Číne
1955-1960
 
Lenártová Sára:
Uzbekistan
po roku 1990
 
Gregorová Eliška:
Pandémia COVID-19 a jej dôsledky na nákupné správanie spotrebiteľov
Orgoník Pavol:
Nákupné správanie
spotrebiteľov
na trhu Piac-markt
 
Urbánna geografia 2021 Urbánna geografia 2020
Gold Dušan:
Analýza
urbánnych procesov
vo FMR Prešov
od roku 2003 až po súčasnosť
Mihálová Sára:
Vývoj bytovej a domovej zástavby, analýza cenovej ponuky nehnuteľností a transformačných procesov vo FMR Dunajská Streda
Diossyová Andrea:
Vývoj
bytovej výstavby
v okrese Senec
od roku 2003 po súčasnosť
Hirner Frederik:
Vývoj
bytovej výstavby
v okrese Trnava
v rokoch 2003 až 2017
 
Bakalárske práce 2021
Gregorová Eliška:
Vývoj cestovného ruchu Jordánska v kontexte politickogeografického vývoja krajiny
Hirner Frederik:
Židovské osídlenie
na Západnom brehu
 
Kubis Matúš:
Priestorová analýza
bezplatnej Wi-Fi siete Visitbratislava
Lenártová Sára:
Rezidenčná mobilita vo funkčnom mestskom regióne Piešťany v období 2000-2019
 
Foto, video a audio v geografii 2021 Účelové vlastnosti krajiny 2021
Boris Richard:
Migrácia
v rámci krajín Európy
1990-1995/2005-2010
Žiaranová Katarína:
Migrácia
v makroregióne Afrika
1990-1995/2005-2010
Čavojská Michaela:
Projekt plánovanej výstavby výrobno-skladovej Zóny A v katastri obce Zeleneč
Šelepská Zuzana:
Cyklotrasa Košice-Sárospatak v katastrálnom území obcí Trstené pri Hornáde a Gyňov
 
Diplomové práce 2020
Klimeková Romana:
Inkluzívne vzdelávanie
- významný prvok
sociálnej inklúzie
Németh Roland:
Bikeshraing
- alternatívne riešenie v oblasti mestskej mobility: Oslo
Opravil Šimon:
Mapovanie obhospodarovania
trvalých trávnatých
porastov
Vaško Martin:
Zmeny krajinnej pokrývky v kontexte suburbanizácie v zázemí miest Prešov a Košice
 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015