slovensky
english

ŠTUDIJNÉ PLÁNY PROGRAMOV KATEDRY


Predstavujeme prehľadné plány jednotlivých študijných programov, ktoré garantuje Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov.
Podľa nižšie uvedenej schémy sa môžete dozvedieť viac o vybranom študijnom programe a o predmetoch, ktoré sú jeho súčasťou.
Pod názvami študijných odborov nájdete kompletné študijné plány jednotlivých odborov (bez celofakultných predmetov) a informácie o predmetoch.
 

Študijný plán (vysvetlivky)

Typ predmetu A P2/S2 Týždenný rozsah predmetu (s výnimkou exkurzií, sústredení a praxí)
Počet kreditov 2 Názov predmetu    P - prednášky
   C - cvičenia
   S - semináre
   E - exkurzia
Preklik k informačnému listu → IL o predmete    T - terénne cvičenie
   2 - dĺžka v hodinách (dňoch)
Preklik k stručnej charakteristike predmetu (rozbalí sa informácia, na čo je predmet zameraný)
 
A - povinné predmety Regionálna geografia, regionálny rozvoj
B - povinne voliteľné predmety Fyzická geografia, geoekológia
C - výberové predmety Demogeografia, ekonomická geografia
A*, B*, C* - predmet zabezpečuje Kartografia, GIS, DPZ
Katedra regionálnej geografie Matematika, štatistika, PC vizualizácia
a rozvoja regiónov Všeobecné, predmety, ostatné predmety

 

Študijné odbory garantované katedrou

 

Bakalársky stupeň - Bc. (ZRR)
GEOGRAFIA, ROZVOJ REGIÓNOV A EURÓPSKA INTEGRÁCIA

 

Magisterský stupeň - Mgr. (mZ-RG)
REGIONÁLNA GEOGRAFIA, ROZVOJ REGIÓNOV A EURÓPSKA INTEGRÁCIA

 

Doktorandský stupeň - PhD. (dRGG)
REGIONÁLNA GEOGRAFIA

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015