slovensky
english

Domáce pracoviská

Bratislava

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky na PriF UK v BA
Katedra humánnej geografie a demografie na PriF UK v BA
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied

Nitra

Katedra geografie a regionálneho rozvoja na PriF UKF v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Banská Bystrica

Katedra geografie a geológie na FPV UMB v Banskej Bystrice
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja na EF UMB v Banskej Bystrici

Košice

Ústav geografie na PriF UPJŠ v Košiciach
Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Prešov

Katedra geografie a regionálneho rozvoja na FHPV PO v Prešove

Ružomberok

Katedra geografie na PF KU v Ružomberku

Zahraničné pracoviská

Praha

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Brno

Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Geografický ústav Přírodovědecká fakulta MU Brno
Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Olomouc

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geoinformatiky

České Budejovice

Katedra geografie na Pedagogické fakulte Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Plzeň

Katedra geografie fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Ostrava

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU

Liberec

Katedra geografie, Fakulta přírodovědne-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Ústí nad Labem

Katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem

Rôzne stránky

Rôzne stránky

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV
Geoinformatika – Spravodajský portál slovenskej a českej geokomunity
Česká geografická spoločnosť
Ústav geoniky AV ČR
International Geographical Union
EUGEO
Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti
suburbanizace.cz

Časopisy

Domáce

Acta Geographica Universitatis Comenianae
Geografický časopis
Geographia Slovaca
Folia Geographica
Geographia Cassoviensis
Kartografické listy
Geografické štúdie
Geografické informácie
GEO Information
Acta regionalia et environmentalica
Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Ekonomický časopis
Sociologický časopis

Z Českej republiky

Geografie – Sborník ČGS
Moravian Geographical Reports
Regionální studia
Urbanizmus a územní rozvoj
AUC Geographica
Národohospodářský obzor

Zahraničné

ostatné zahraničné tématické časopisy
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015