slovensky
english

Prečo študovať na Katedre regionálnej geografie a rozvoja regiónov?

Uplatnenie niektorých študijných odborov je notoricky známe: študent práva sa stane právnikom, študent medicíny sa stane lekárom, študent farmácie sa stane lekárnikom, študent ekonómie sa stane ekonómom. Možno sa pýtate, čo môže robiť geograf a kde nájde zamestnanie a uplatnenie. Aj keď profesia geograf nie je príliš rozšírená, možnosti uplatnenia našich študentov nie sú úzko obmedzené.

 

Úspešní absolventi Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov nájdu široké uplatnenie v praxi, a to najmä preto, lebo:
 • absolventi nášho študijného programu dostanú ucelené geografické vzdelanie. Ako jediná geografická katedra ponúkame rozsiahly výber predmetov zo všetkých ostatných geografických programov (kartografia, humánna geografia, fyzická geografia). Takto vystavaný študijný program predurčuje komplexnejšiemu porozumeniu procesov v krajine okolo nás.
 • absolventi nášho študijného programu ovládajú rôzne metódy geografického výskumu. Ide o metódy zberu dát, ich analýzy, vizualizácie a interpretácie. Naučia sa využívať pri tom najnovšie technológie a programy. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je tematická kartografia, absolventi majú praktické zručnosti s tvorbou máp v prostredí geografických informačných systémov (GIS).
 • absolventi nášho študijného programu pracujú v teréne. Počas štúdia je možné absolvovať rôzne terénne cvičenia a praxe zamerané na zber primárnych dát. Ide o dotazníkový prieskum, pološtruktúrované rozhovory, fotodokumentáciu a rôzne merania (GPS).
 • absolventi nášho študijného programu dokážu analyzovať. Ide o rôzne typy analýz so špecifickým zreteľom na priestorovosť a komplexnosť riešeného problému. Špecifický dôraz je kladený na regionálne analýzy rôznych hierarchických úrovní. Rozvíjame schopnosti identifikácie časových a priestorových premien (transformácie) krajiny, jej regiónov.
 • absolventi nášho študijného programu dokážu interpretovať. Ide o porozumenie javom a procesom odohrávajúcich sa okolo nás vo fyzicko-geografickej alebo humánno-geografickej sfére Zeme. To zohráva dôležitú úlohu v praktickej časti geografického vzdelania, v aplikovanej geografii.
 • absolventi nášho študijného programu dokážu plánovať a navrhovať. Analýzou a interpretáciou dát z minulosti a súčasnosti vedieme študentov k poznatkom plánovania krajiny a jej regiónov v budúcnosti. Ide aj o tvorbu strategickej dokumentácie (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a pod.) a návrhy na zlepšenie aktuálneho stavu. Regionálne plánovanie a politika patria ku kľúčovým predmetom nášho študijného programu.

   

  Absolventi nášho študijného programu našli uplatnenie na rôznych pozíciách v:
 • štátnej správe (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Ministerstvo zdravotníctva SR; Ministerstvo financií SR a pod.);
 • analytických a poradných útvaroch ministerstiev (napr. Inštitút zdravotnej politiky);
 • samospráve (krajské, mestské a obecné úrady);
 • Štatistickom úrade SR;
 • rôznych rozpočtových organizáciách (Pôdohospodárska platobná agentúra);
 • regionálnych poradenských a informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach, v agentúrach a združeniach pre rozvoj cezhraničnej spolupráce, v združeniach pre podporu regionálneho rozvoja;
 • vedecko-výskumných inštitúciách;
 • občianskych združeniach, oblastných organizáciách cestovného ruchu, cestovných kanceláriách a pod.

   

  Uplatnenie v súkromnej sfére je veľmi pestré. Absolventi nášho študijného programu našli uplatnenie v spoločnostiach, akými sú mobilní operátori, Market Locator (Instarea), Solargis, BUBO, IBM, Dell atď.

  Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny svojou vedeckou a pedagogickou prácou významnou mierou prispieva k zabezpečeniu odborných a vedeckých kádrov pre stredné a vysoké školstvo a rôzne vedecké, výskumné a plánovacie inštitúcie.

  Počas jej trvania zakončilo 5-ročné vysokoškolské štúdium diplomovou prácou viac ako 1030 absolventov, titul RNDr. získalo viac ako 80 uchádzačov, titul CSc., resp PhD. 31 vedeckých pracovníkov, na docentov sa habilitovali piati, inauguráciu absolvovali dvaja a doktorskú dizertačnú prácu obhájili dvaja vedeckí pracovníci.

  Každoročne vychováva 10-20 diplomantov – magistrov – špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia – geografov špecialistov a niekoľko diplomantov učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov – budúcich pedagógov. Každoročne na ukončuje na katedre bakalársky stupeň 15-30 študentov.

 • Študijné programy

  Katedra zabezpečuje výučbu na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.

  Na bakalárskom stupni zabezpečuje výučbu a spolupodieľa sa na výchove študentov jednoodborového štúdia v rámci študijných odborov:

 • geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia,
 • geografia, demografia, migácia a ľudské zdroje
 • ekonomická, sociálna a politická geografia
 • geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • geografia, geoinformatika a kartografia
  Program Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia katedra garantuje.

  Na magisterskom stupni je katedra garantom špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia.

  Na doktorandskom stupni katedra garantuje študijný program Regionálna geografia.

  V neposlednom rade sa katedra podieľa aj na príprave budúcich učiteľov geografie v rámci dvojodborového štúdia – učiteľského smeru štúdia na odboroch:

  • matematika - geografia
  • biológia - geografia
  • telesná výchova - geografia
  • geografia – informatika
  • geografia – anglický jazyk
  • geografia – nemecký jazyk
  • geografia – slovenský jazyk
  • geografia – história
 • Predmety

  Z hľadiska jednotlivých predmetov katedra zabezpečuje od svojho vzniku výučbu predmetov Regionálna geografia Slovenskej republiky (predtým Československa) a Regionálna geografia sveta.

  V súčasnosti profilujúcimi predmetmi katedry sú

  • Všeobecná geografia
  • Úvod do geografie a planetárna geografia
  • Úvod do politickej a regionálnej geografie
  • Regionálna geografia Slovenska
  • Regionálna geografia sveta
  • Komplexná geografická analýza malého regiónu
  • Historická geografia
  • Regionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie

  Z predmetov vlastnej špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia sú to najmä predmety

  • Teória a metodológia regionálnej geografie
  • Teoretická geografia
  • Regionálna analýza
  • Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia
  • Účelové vlastnosti krajiny
  • Ochrana a tvorba životného prostrediaa jej ekonomické a právne aspekty
  • Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji
  • Strategické a rozvojové programy regiónov
  • Regionálne plánovanie a rozvoj regiónov vo vybratých štátoch EÚ
  • Prípadové štúdie v regionálnom rozvoji
  • Manažment vo verejnej správe
  • Európska integrácia - vývoj a medzinárodné vzťahy
  • Európska únia - európske inštitúcie a spoločné politiky
  • Urbánna geografia
  • Rurálna geografia
  • Regionálna geografia Európy
  • Regionálna geografia sveta – vybrané problémy a regióny
  • Regióny Slovenska - vybrané problémy
  • Globálne trendy vývoja spoločnosti
  • Globálne trendy vývoja sveta
  • Globálne trendy vývoja svetovej ekonomiky
  • Geopolitický vývoj sveta po roku 1945
  • Etnické a náboženské konflikty v Európe
  • Behaviorálna geografia
  • Geografia maloobchodu a spotreby
  • Geomarketing
  • Výskum regiónov cestovného ruchu
  • Ochrana svetového prírodného a kultúrneho dedičstva
  • Nové trendy v geografii
  • Špeciálny seminár z regionálnej geografie
  • Použitie PC v regionálnej geografii
  • Analýza a vizualizácia priestorových údajov
  • Tematická kartografia
  • Zber, mapovanie a primárne spracovanie geografických informácií
  • Foto, audio a video dokumentácia v geografii
  • Metódy tvorby vedeckých publikácií

  Katedra zabezpečuje výučbu aj niekoľkých predmetov v anglickom jazyku. Na bakalárskom stupni je to Geography in the World and Slovakia, na magisterskom stupni Regional studies. Pre študijný odbor v anglickom jazyku Environmental studies zabezpečuje výučbu predmetu Geography.

  Mapovacie kurzy, odborné praxe, exkurzie a expedície

  Katedra pre svojich študentov popri výučbe organizuje:

 • mapovacie kurzy (terénne cvičenia v rámci predmetov Komplexná geografická analýza malého regiónu, Rurálna geografia, Trvaloudržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia)
 • odborné praxe (Terénna prax v inštitúciách regionálneho rozvoja, Odborná prax z Regionálnej geografie)
 • exkurzie a expedície zamerané na regionálnu geografiu Slovenska ako aj regionálnu geografiu zahraničných krajín (viaceré krajiny strednej a západnej Európy, Pobaltia, Škandinávie, Balkánskeho, Apeninského a Pyrenejského polostrova, Island, Rusko, z mimoeurópskych krajín napr. Gruzínsko, Tanzánia, Zambia, Botswana, Maldivy, Mexiko a ďalšie).
 • geografické cykloexkurzie sú zamerané na podrobnejšie poznávanie menšieho územia v rámci Slovenska, ale aj zahraničných krajín. Tieto exkurzie sú fyzicky náročnejšie a bývajú organizované pre menšie skupiny študentov.

  Mapovacie kurzy, (cyklo)exkurzie a expedície katedry regionálnej geografie majú dlhú tradíciu a sú jedným z nástrojov nášho vzdelávania. Ich cieľom je skompletizovať a prakticky aplikovať poznatky získané na prednáškach, cvičeniach a seminároch z predmetov Regionálna geografia Slovenskej republiky a Regionálna geografia sveta a oceánov. Študenti môžu v navštívených lokalitách pozorovať a skúmať základné vlastnosti regiónov, ako aj ich odlišnosti a špecifiká.
  Počas mapovacích kurzov, (cyklo)exkurzií a expedícií:

 • navštevujeme geografické pracoviská a spolupracujeme s kolegami geografmi zo zahraničných univerzít
  Návšteva na univerzite v Lusake, Zambia (2017) Návšteva na univerzite v Tbilisi, Gruzínsko (2016)
 • navštevujeme inštitúcie európskeho a medzinárodného významu
  Návšteva Euróskeho parlamentu v Štrasbrugu (2017) Účasť na rokovaní Európskeho parlamentu v Štrasburgu (2017)
 • navštevujeme miestne školy a úrady miestnej samosprávy, stretávame sa a debatujeme so zástupcami škôl, miest a obcí
  Prijatie na pôde mestského úradu v Rožňave
  pánom primátorom P. Burdigom (2015)
  Prednáška odbornej referentky Oddelenia
  životného prostredia MÚ vo Veľkom Mederi (2016)
  Návšteva základnej školy v Chinteche, Malawi (2017) Pred obecným úradom na ostrove Gulhi, Maldivy (2015)
 • realizujeme merania, pozorovania a výskum v spolupráci s lokálnymi partnermi
  Terénny výskum potravinovej bezpečnosti na ostrove Gulhi, Maldivy (2015) Prezentácia výsledkov terénneho výskumu vo Veľkom Mederi (2016))
 • snažíme sa o rozvoj regiónov a ochranu životného prostredia
  Študenti KRG pri čistení ostrova, Maldivy (2016) Účastníci exkurzie Česko-Nemecko (2017)
  nad povrchovým lomom Družba v Sokolovskej panve
  Študenti pri separačnej linke odpadu v Galante (2016) ... a separácia v praxi (2016)
 • reprezentujeme Slovensko vo vzdialených krajinách a regiónoch sveta
  Expedičná skupina pri Viktoriiných vodopádoch (2017) Expedičná skupina na Sibíri pri Toboľsku (2013)

  Exkurzie sa ďalej zameriavajú aj na návštevy špecifických regiónov ako sú národné parky, rezervácie, chránené krajinné oblasti, priemyselné komplexy, poľnohospodárske krajiny. Súčasťou bývajú výpravy za výnimočnými prírodnými úkazmi a lokalitami, ako aj prehliadky významných miest, kultúrno - historických pamätihodností, či sídel, ktoré sú z geografického hľadiska výnimočné.

  Pri návšteve Petrohradu nesmie chýbať v programe Ermitáž (2014) V rašelinisku Viru Raba v N. P. Lahemaa Estónsko (2014)
  Polárna žiara počas exkurzie na Island (2018) Pozorovanie podmorského života na Maldivách (2016)
  Účastníci expedície Gruzínsko (2016) pod Krížovým priesmykom Veľkého Kaukazu vo výške 2240 m n. m.
  Študenti regionálnej geografie na námestí v Bardejove (2015) Geografi pri výstupe na Kilimandžáro (2016)
  Účastníci exkurzie Slovensko (2015) pri splave Dunajca v Pieninách, v popredí profesor Lauko a profesor Tolmáči
  Účastníci Cykloexkurzie okolo Neziderského jazera (2016)
  pri pozorovaní vtáctva v oblasti Seewinkel
  Na ornitologickej stanici Rybačij (Fringilla) v N. P. Kuršská kosa
  v Kaliningradskej oblasti Ruska (2014)
  Na bicykloch v skanzene v maďarskom Szentendre... (2017) ... a vo Valtickom areáli - Cykloexkurzia Tromi krajinami (2014)

  Počas exkurzií prebiehajú prednášky, prezentácie a diskusie so špecialistami pracujúcimi v rozličných odvetviach s geografickým zameraním.

  Prednáška o priemysle na Urale - Nižný Tagiľ (2013) Účastníci exkurzie Slovensko (2016) pri výklade s ornitológmi
  pri Senianskych rybníkoch
  Prehliadka výroby v Búšlak Oil v Dunajskom Klátove Objasnenie výroby piva v rakúskom Laa an der Thaya (2015)

 • 2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015