slovensky
english

17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti 24. zjazd Českej geografickej společnosti
 
4. - 8. 9. 2018 Bratislava


Milé kolegyne, milí kolegovia, členovia Slovenskej geografickej spoločnosti (SGS), členovia Českej geografickej spoločnosti (ČGS), všetci priatelia a priaznivci geografie,

Výkonný výbor SGS a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás touto cestou dovoľujú pozvať na 17. kongres SGS a 24. zjazd ČGS. Spoločná konferencia sa uskutoční v Bratislave od 4. 9. 2018 do 8. 9. 2018 (exkurzie 7. – 8. 9. 2018). Po štyroch rokoch od konania spoločnej konferencie v Prahe pod názvom „Geografie v srdci Evropy“ sa opäť tešíme na spoločné stretnutie. Bratislavská konferencia svojím názvom „Geografia na (v)zostupe?“ vyzýva k otvorenej diskusii o súčasnosti a budúcnosti našej vedy.
Okrem vedeckého programu sa jeho účastníci budú spolupodieľať na riešení odborných otázok (organizačných, štatutárnych, finančných a i.) v rámci jednotlivých geografických spoločností. Súčasťou podujatia budú aj voľby členov do Výkonného výboru SGS a Hlavného výboru ČGS.
V rámci širších diskusií našu pozornosť zameriame na zlepšenie publikačnej stratégie, vzájomnej lepšej informovanosti, prehĺbenie spolupráce v čo možno najširších intenciách. Na konferencii veľmi radi privítame všetkých, ktorí majú ku geografii pozitívny vzťah, bez ohľadu na to či sú alebo nie sú členmi našich geografických spoločností. Vítaní sú aj súčasní študenti geografických odborov a aj učitelia geografie na všetkých stupňoch škôl od základných, cez stredné až po vysoké školy.

Ako to na geografických stretnutiach býva už tradičným zvykom, odbornosť sa spravidla skĺbi s dobrou náladou a pestrým sprievodným programom. Tie jednoznačne utužia naše vzájomne dobré vzťahy aj za prítomnosti viacerých hostí mimo Slovenskej republiky a Českej republiky.

Za organizačný výbor konferencie
Ladislav Tolmáči, Bohumír Janský, Vladimír Ira,
Tadeusz Siwek, František Križan, Radim Perlín a Ján Novotný 


Miesto konania:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Ilkovičova 6
Bratislava


Tematické okruhy konferencie

Na konferencii uvítame príspevky zo širokého spektra problémov prepojených spoločným menovateľom – geografia. Prihlasujú sa príspevky (individuálne alebo skupiny spoluautorov) do jednotlivých tém zameraných na aktuálne problémy geografického výskumu.


Témy (Geografické okruhy) Predbežný program
 • Teoretická geografia a geografické myslenie
 • Prírodné prostredie a jeho zmeny
 • Geomorfologické štruktúry a procesy
 • Miesta a regióny – rozvoj a plánovanie
 • Obyvateľstvo, mobilita a migrácia
 • Mestá a vidiek na (v)zostupe
 • Hospodárstvo a doprava
 • Služby a turizmus
 • Politický rozmer geografie
 • Geografi a geografia v spoločnosti (vrátane didaktiky geografie)
 • utorok, 4. 9. 2018: registrácia, slávnostné otvorenie, plenárne prednášky, uvítacie pohostenie
 • streda, 5. 9. 2018: rokovanie v sekciách, zasadanie Valného zhromaždenia ČGS a SGS, konferenčná večera
 • štvrtok, 6. 9. 2018: rokovanie v sekciách, oficiálne zakončenie konferencie
 • piatok, 7. 9. 2018: post-konferenčné exkurzie
  EXK 1 (1-dňová), EXK 2 (2-dňová)


 


Dôležité termíny:

do 31. 5. 2018 včasná registrácia (znížený účastnícky poplatok)
jún 2018 2. cirkulár s informáciami o exkurziách
do 31. 7. 2018 posledný termín na zaslanie abstraktu
Pravidlá pre príspevky

Návrhy príspevkov alebo posterov organizátori zaradia do sekcií (na základe zvolených tém). Maximálny rozsah abstraktu je 300 slov. Všetky návrhy sa podávajú prostredníctvom elektronického registračného systému dostupného na adrese: registrácia


Registračné poplatky (€)
 Kategória účastníka do 31. 5. 2018 1. 6. až 31. 7. 2018 na mieste
 člen SGS/ČGS 100 120 140
 nečlen SGS/ČGS 110 130 150
 študent/študentka 50 60 70
 učiteľ ZŠ/SŠ 100 120 140
 jednodenná registrácia - - 50
 

Názov účtu: Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
IČO: 00178721
Číslo účtu: 0011456230/0900
Číslo účtu (IBAN): SK30 0900 0000 0000 1145 6230
BIC (SWIFT): GIBASKBX
VS (variabilný symbol): 181724
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Úplný registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe konferencie, účasť na slávnostnom zahájení, občerstvenie počas konferencie, spoločenskú večeru, zborník abstraktov a konferenčné materiály.
Cena a program konferenčných podujatí a konferenčných exkurzií budú upresnené v ďalšom cirkulári.
Platby za účasť možno realizovať bankovým prevodom.
V prípade avizovania hotovostnej platby pri elektronickej registrácii ju možno uskutočniť v hotovosti na začiatku kongresu.


Registrácia v období do 31. 7. 2018 sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom registračného formulára na adrese: registrácia
Registrácia po 31. 7. 2018 je možná len priamo na mieste konania konferencie a bez nároku na prezentáciu príspevku. Jednodenná registrácia umožňuje iba účasť na jednom (zvolenom) dni konferencie. Počas registrácie si možno zvoliť ubytovanie v niektorom z avizovaných ubytovacích zariadení. Bližšie informácie o nich doplníme čoskoro.
Organizačný výbor/kontakty:
Predseda: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Tajomník: doc. RNDr. František Križan, PhD.
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: 00421 903 122 902
e-mail: frantisek.krizan@uniba.sk

Prílohy
1. cirkulár
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015