slovensky
english

Prečo študovať na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny?

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny svojou vedeckou a pedagogickou prácou významnou mierou prispieva k zabezpečeniu odborných a vedeckých kádrov pre stredné a vysoké školstvo a rôzne vedecké, výskumné a plánovacie inštitúcie.

Počas jej trvania zakončilo 5-ročné vysokoškolské štúdium diplomovou prácou viac ako 700 absolventov, titul RNDr. získalo viac ako 80 uchádzačov, titul CSc., resp PhD. 22 vedeckých pracovníkov, na docentov sa habilitovali piati, inauguráciu absolvovali dvaja a doktorskú dizertačnú prácu obhájili dvaja vedeckí pracovníci.

Každoročne vychováva viac ako 30 diplomantov – magistrov – špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia – geografov špecialistov a 5 – 20 diplomantov učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov – budúcich pedagógov. Ešte väčší počet diplomantov ukončuje každoročne na katedre bakalársky stupeň – viac ako 60.

Študijné programy

Katedra zabezpečuje výučbu na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.

Na bakalárskom stupni zabezpečuje výučbu a spolupodieľa sa na výchove študentov jednoodborového štúdia v rámci študijných odborov:

 • geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia,
 • geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium)
 • geografia a demografia
 • geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • geografia, kartografia a geoinformatika
 • geografia a kartografia
 • geológia vo využívaní krajiny

Program Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia katedra garantuje.

Na magisterskom stupni je katedra garantom špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, no zároveň sa podieľa aj na výučbe v rámci odboru Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve.
Na prednáške...

Na doktorandskom stupni katedra garantuje študijný program Regionálna geografia.

V neposlednom rade sa katedra podieľa aj na príprave budúcich učiteľov geografie v rámci dvojodborového štúdia – učiteľského smeru štúdia na odboroch:

 • matematika - geografia
 • biológia - geografia
 • telesná výchova - geografia
 • geografia – informatika

Počet absolventov katedry po roku 2000

Predmety

Z hľadiska jednotlivých predmetov katedra zabezpečuje od svojho vzniku výučbu predmetov Regionálna geografia Slovenskej republiky (predtým Československa) a Regionálna geografia sveta.

V súčasnosti profilujúcimi predmetmi katedry sú

 • Všeobecná geografia
 • Tematická kartografia
 • Úvod do geografie
  a planetárna geografia
 • Úvod do politickej a regionálnej geografie
 • Geografia Slovenska
 • Regionálna geografia sveta
 • Komplexná geografická analýza malého regiónu
 • Teoretická geografia
 • Historická geografia
 • Regionálna politika, rozvoj
  a plánovanie

Z predmetov vlastnej špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia sú to najmä predmety

 • Úvod do teórie a metodológie
  regionálnej geografie
 • Regionálna analýza
 • Trvalo udržateľný rozvoj a jeho
  regionálna dimenzia
 • Urbánne a regionálne štruktúry
 • Účelové vlastnosti krajiny
 • Ekonomické využitie účelových vlastností krajiny
 • Ochrana a tvorba životného prostredia
  a jej ekonomické a právne aspekty
 • Programovanie a projektovanie
  v regionálnom rozvoji
 • Regionálne plánovanie a rozvoj regiónov vo vybratých štátoch EÚ
 • Európska únia
 • Európska integrácia
 • Základy EÚ
 • Vývoj a perspektívy EÚ
 • EÚ a súčasné problémy sveta
 • Rurálna geografia
 • Regionálna geografia sveta –
  vybrané problémy a regióny
 • Regióny Slovenska - vybrané problémy
 • Globálne trendy vývoja spoločnosti
 • Globálne trendy vývoja sveta
 • Globálne trendy vývoja svetovej
  ekonomiky
 • Geopolitický vývoj sveta v rokoch
  1945 - 2000
 • Etnické a náboženské konflikty
  v Európe
 • Behaviorálna geografia
 • Špeciálny seminár z regionálnej geografie
 • Využitie PC v regionálnej geografii
 • Nové trendy geografii
 • Nové trendy v regionálnej geografii
 • Foto, audio a video dokumentácia v geografii

ale i rad ďalších – v ponuke výučbových predmetov pre študentov vlastnej špecializácie.

Mapovacie kurzy, odborné praxe, exkurzie a expedície

Katedra pre svojich študentov popri výučbe organizuje

 • mapovacie kurzy (terénne cvičenia v rámci predmetov Komplexná geografická analýza malého regiónu, Rurálna geografia, Trvaloudržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia)
 • odborné praxe (Terénna prax v inštitúciách regionálneho rozvoja, Odborná prax z Regionálnej geografie)
 • exkurzie a expedície zamerané na regionálnu geografiu Slovenska ako aj regionálnu geografiu zahraničných krajín (Česko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Bulharsko, Grécko, Turecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Nórsko a ďalšie).

  Exkurzia do Chorvátska

  Cieľom exkurzií je skompletizovať a prakticky aplikovať poznatky získané na prednáškach a cvičeniach z predmetov Regionálna geografia Slovenskej republiky a Regionálna geografia sveta a oceánov. Študenti môžu v navštívených lokalitách pozorovať a skúmať základné vlastnosti regiónov, ako aj ich odlišnosti a špecifiká.

  Exkurzie sa ďalej zameriavajú aj na návštevy špecifických regiónov ako sú národné parky, rezervácie, chránené krajinné oblasti, priemyselné komplexy, poľnohospodárske krajiny. Súčasťou bývajú aj prehliadky významných miest, kultúrno - historických pamätihodností, či sídel, ktoré sú z geografického hľadiska výnimočné.

  Návšteva Silickej ľadnice

  Počas exkurzií prebiehajú prednášky, prezentácie a diskusie so špecialistami pracujúcimi v rozličných odvetviach s geografickým zameraním.

  Prof. Lauko pri výklade na exkurzii

 • 
  © 2011 - 2015