slovensky
english

Prečo študovať na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny?

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny svojou vedeckou a pedagogickou prácou významnou mierou prispieva k zabezpečeniu odborných a vedeckých kádrov pre stredné a vysoké školstvo a rôzne vedecké, výskumné a plánovacie inštitúcie.

Počas jej trvania zakončilo 5-ročné vysokoškolské štúdium diplomovou prácou viac ako 900 absolventov, titul RNDr. získalo viac ako 80 uchádzačov, titul CSc., resp PhD. 24 vedeckých pracovníkov, na docentov sa habilitovali piati, inauguráciu absolvovali dvaja a doktorskú dizertačnú prácu obhájili dvaja vedeckí pracovníci.

Každoročne vychováva viac ako 30 diplomantov – magistrov – špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia – geografov špecialistov a 5 – 20 diplomantov učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov – budúcich pedagógov. Ešte väčší počet diplomantov ukončuje každoročne na katedre bakalársky stupeň – viac ako 60.

Študijné programy

Katedra zabezpečuje výučbu na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.

Na bakalárskom stupni zabezpečuje výučbu a spolupodieľa sa na výchove študentov jednoodborového štúdia v rámci študijných odborov: ÿl>

 • geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia,
 • geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium)
 • geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • geografia, kartografia a geoinformatika
 • geológia vo využívaní krajiny
  Program Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia katedra garantuje.

  Na magisterskom stupni je katedra garantom špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, no zároveň sa podieľa aj na výučbe v rámci odboru Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve.

  Na doktorandskom stupni katedra garantuje študijný program Regionálna geografia.

  V neposlednom rade sa katedra podieľa aj na príprave budúcich učiteľov geografie v rámci dvojodborového štúdia – učiteľského smeru štúdia na odboroch:

  • matematika - geografia
  • biológia - geografia
  • telesná výchova - geografia
  • geografia – informatika
  • geografia – anglický jazyk
  • geografia – nemecký jazyk
  • geografia – slovenský jazyk
  • geografia – história

  Počet absolventov katedry po roku 2000

 • Predmety

  Z hľadiska jednotlivých predmetov katedra zabezpečuje od svojho vzniku výučbu predmetov Regionálna geografia Slovenskej republiky (predtým Československa) a Regionálna geografia sveta.

  V súčasnosti profilujúcimi predmetmi katedry sú

  • Všeobecná geografia
  • Úvod do geografie a planetárna geografia
  • Úvod do politickej a regionálnej geografie
  • Regionálna geografia Slovenska
  • Regionálna geografia sveta
  • Komplexná geografická analýza malého regiónu
  • Historická geografia
  • Regionálny rozvoj, regionálna politika a plánovanie

  Z predmetov vlastnej špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia sú to najmä predmety

  • Teória a metodológia regionálnej geografie
  • Teoretická geografia
  • Regionálna analýza
  • Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia
  • Účelové vlastnosti krajiny
  • Ochrana a tvorba životného prostrediaa jej ekonomické a právne aspekty
  • Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji
  • Strategické a rozvojové programy regiónov
  • Regionálne plánovanie a rozvoj regiónov vo vybratých štátoch EÚ
  • Prípadové štúdie v regionálnom rozvoji
  • Manažment vo verejnej správe
  • Európska integrácia - vývoj a medzinárodné vzťahy
  • Európska únia - európske inštitúcie a spoločné politiky
  • Urbánna geografia
  • Rurálna geografia
  • Regionálna geografia Európy
  • Regionálna geografia sveta – vybrané problémy a regióny
  • Regióny Slovenska - vybrané problémy
  • Globálne trendy vývoja spoločnosti
  • Globálne trendy vývoja sveta
  • Globálne trendy vývoja svetovej ekonomiky
  • Geopolitický vývoj sveta po roku 1945
  • Etnické a náboženské konflikty v Európe
  • Behaviorálna geografia
  • Geografia maloobchodu a spotreby
  • Geomarketing
  • Výskum regiónov cestovného ruchu
  • Ochrana svetového prírodného a kultúrneho dedičstva
  • Nové trendy v geografii
  • Špeciálny seminár z regionálnej geografie
  • Použitie PC v regionálnej geografii
  • Tematická kartografia
  • Zber, mapovanie a primárne spracovanie geografických informácií
  • Foto, audio a video dokumentácia v geografii
  • Metódy tvorby vedeckých publikácií

  Katedra zabezpečuje výučbu aj niekoľkých predmetov v anglickom jazyku. Na bakalárskom stupni je to Geography in the World and Slovakia, na magisterskom stupni Regional studies. Pre študijný odbor v anglickom jazyku Environmental studies zabezpečuje výučbu predmetu Geography.

  Mapovacie kurzy, odborné praxe, exkurzie a expedície

  Katedra pre svojich študentov popri výučbe organizuje:

 • mapovacie kurzy (terénne cvičenia v rámci predmetov Komplexná geografická analýza malého regiónu, Rurálna geografia, Trvaloudržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia)
 • odborné praxe (Terénna prax v inštitúciách regionálneho rozvoja, Odborná prax z Regionálnej geografie)
 • exkurzie a expedície zamerané na regionálnu geografiu Slovenska ako aj regionálnu geografiu zahraničných krajín (viaceré krajiny strednej a západnej Európy, Pobaltia, Škandinávie, Balkánskeho, Apeninského a Pyrenejského polostrova, Island, Rusko, z mimoeurópskych krajín napr. Gruzínsko, Tanzánia, Zambia, Botswana, Maldivy, Mexiko a ďalšie).
 • geografické cykloexkurzie sú zamerané na podrobnejšie poznávanie menšieho územia v rámci Slovenska, ale aj zahraničných krajín. Tieto exkurzie sú fyzicky náročnejšie a bývajú organizované pre menšie skupiny študentov.

  Mapovacie kurzy, (cyklo)exkurzie a expedície katedry regionálnej geografie majú dlhú tradíciu a sú jedným z nástrojov nášho vzdelávania. Ich cieľom je skompletizovať a prakticky aplikovať poznatky získané na prednáškach, cvičeniach a seminároch z predmetov Regionálna geografia Slovenskej republiky a Regionálna geografia sveta a oceánov. Študenti môžu v navštívených lokalitách pozorovať a skúmať základné vlastnosti regiónov, ako aj ich odlišnosti a špecifiká.
  Počas mapovacích kurzov, (cyklo)exkurzií a expedícií:

 • navštevujeme geografické pracoviská a spolupracujeme s kolegami geografmi zo zahraničných univerzít
  Návšteva na univerzite v Lusake, Zambia (2017) Návšteva na univerzite v Tbilisi, Gruzínsko (2016)
 • navštevujeme inštitúcie európskeho a medzinárodného významu
  Návšteva Euróskeho parlamentu v Štrasbrugu (2017) Účasť na rokovaní Európskeho parlamentu v Štrasburgu (2017)
 • navštevujeme miestne školy a úrady miestnej samosprávy, stretávame sa a debatujeme so zástupcami škôl, miest a obcí
  Prijatie na pôde mestského úradu v Rožňave
  pánom primátorom P. Burdigom (2015)
  Prednáška odbornej referentky Oddelenia
  životného prostredia MÚ vo Veľkom Mederi (2016)
  Návšteva základnej školy v Chinteche, Malawi (2017) Pred obecným úradom na ostrove Gulhi, Maldivy (2015)
 • realizujeme merania, pozorovania a výskum v spolupráci s lokálnymi partnermi
  Terénny výskum potravinovej bezpečnosti na ostrove Gulhi, Maldivy (2015) Prezentácia výsledkov terénneho výskumu vo Veľkom Mederi (2016))
 • snažíme sa o rozvoj regiónov a ochranu životného prostredia
  Študenti KRG pri čistení ostrova, Maldivy (2016) Účastníci exkurzie Česko-Nemecko (2017)
  nad povrchovým lomom Družba v Sokolovskej panve
  Študenti pri separačnej linke odpadu v Galante (2016) ... a separácia v praxi (2016)
 • reprezentujeme Slovensko vo vzdialených krajinách a regiónoch sveta
  Expedičná skupina pri Viktoriiných vodopádoch (2017) Expedičná skupina na Sibíri pri Toboľsku (2013)

  Exkurzie sa ďalej zameriavajú aj na návštevy špecifických regiónov ako sú národné parky, rezervácie, chránené krajinné oblasti, priemyselné komplexy, poľnohospodárske krajiny. Súčasťou bývajú výpravy za výnimočnými prírodnými úkazmi a lokalitami, ako aj prehliadky významných miest, kultúrno - historických pamätihodností, či sídel, ktoré sú z geografického hľadiska výnimočné.

  Pri návšteve Petrohradu nesmie chýbať v programe Ermitáž (2014) V rašelinisku Viru Raba v N. P. Lahemaa Estónsko (2014)
  Polárna žiara počas exkurzie na Island (2018) Pozorovanie podmorského života na Maldivách (2016)
  Účastníci expedície Gruzínsko (2016) pod Krížovým priesmykom Veľkého Kaukazu vo výške 2240 m n. m.
  Študenti regionálnej geografie na námestí v Bardejove (2015) Geografi pri výstupe na Kilimandžáro (2016)
  Účastníci exkurzie Slovensko (2015) pri splave Dunajca v Pieninách, v popredí profesor Lauko a profesor Tolmáči
  Účastníci Cykloexkurzie okolo Neziderského jazera (2016)
  pri pozorovaní vtáctva v oblasti Seewinkel
  Na ornitologickej stanici Rybačij (Fringilla) v N. P. Kuršská kosa
  v Kaliningradskej oblasti Ruska (2014)
  Na bicykloch v skanzene v maďarskom Szentendre... (2017) ... a vo Valtickom areáli - Cykloexkurzia Tromi krajinami (2014)

  Počas exkurzií prebiehajú prednášky, prezentácie a diskusie so špecialistami pracujúcimi v rozličných odvetviach s geografickým zameraním.

  Prednáška o priemysle na Urale - Nižný Tagiľ (2013) Účastníci exkurzie Slovensko (2016) pri výklade s ornitológmi
  pri Senianskych rybníkoch
  Prehliadka výroby v Búšlak Oil v Dunajskom Klátove Objasnenie výroby piva v rakúskom Laa an der Thaya (2015)

 • © 2011 - 2015