slovensky
english

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/19

Upozornenie!

Počet vypísaných tém nezodpovedá kapacitným možnostiam školiteľa!

RNDr. Tibor Blažík, PhD.

 • Porovnanie ekonomického vývoja vybraných krajín V4
 • Regionálno-geografická charakteristika vybranej krajiny
 • Vybraný politicko-geografický problém
 • Charakteristika regiónu z hľadiska jeho špecifík
 • Separatistické tendencie a ich špecifiká (napr. v Katalánsku alebo v Belgicku), ich príčiny a dôsledky
 • Demografické problémy Európy a ich súvis s migračnými tendenciami
 • Boj o zdroje ako príčina konfliktov
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • RNDr. Katarína Danielová, PhD.

 • Transformácia vybraného mesta alebo vidieckej obce Slovenskej republiky (Českej republiky) po roku 1989 so zameraním na zmeny v jeho priestorovej štruktúre.
 • Komplexná regionálno-geografická analýza vybraného regiónu so zameraním na vybraný problém (regióny Slovenska, Európy, Ázie, bývalého ZSSR).
 • Vybraný transformačný proces(y) a jeho prejavy v priestorovej štruktúre slovenských miest.
 • Hausbóty ako nová forma bývania
 • Súčasné problémy miest a ich riešenie (výber jedného problému)
 • Návrh geografickej (cyklo)exkurzie vo vybranom regióne Slovenska (pre študentov učiteľského štúdia)
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

 • Historickogeografická analýza vybraných aspektov socioekonomického vývoja vybraného historického regiónu Slovenska
 • Historickogeografická analýza vývoja vybraného mesta (obce) na území SR so zameraním na jeho územný vývoj
 • Európa a východné Stredomorie - politicko-geografická analýza vzájomných vzťahov
 • Analýza vybraného etnicko-náboženského konfliktu (po dohode s vedúcim práce)
 • Geografická analýza vybraného štátu, alebo regiónu sveta so zameraním na jeho špecifiká alebo vybrané problémy
 • Geografická analýza vybranej menšiny (národnostnej, náboženskej) vo vybraných širších historicko-politických kontextoch
 • Meniaca sa politická mapa (časti) sveta - didaktická aplikácia aktuálnej politicko-geografickej témy vo vyučovaní geografie
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • RNDr. Karol Kasala, PhD.

 • Udržateľná doprava v mestách
 • Vybraná téma z geografie Japonska
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • doc. RNDr. František Križan, PhD.

 • Priestorová transformácia základného školstva v rurálnom prostredí na území Slovenska
 • Globalizačné trendy v maloobchode vo vybranom regióne
 • Komunitné záhrady ako priestor pre spoločenskú interakciu
 • Farmárske trhy na Slovensku
 • Fragmentácia maloobchodu v Bratislave
 • Nákupné správanie mall junkies vo vybranom meste
 • Priestorové rozšírenie mortality na vybrané choroby na Slovensku
 • Využitie LBS v geomarketingu (prípadová štúdia)
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

 • Malé a stredné podnikanie ako významný faktor rozvoja regiónu a jeho podpora z endo a exogénnych zdrojov (teoretické východiská a prístupy a aplikácia na príklade vybraného regiónu)
 • Smart cities - nový prístup k rozvoju miest (teoretická báza a aplikácia na príklade vybraného mesta)
 • Kvalita života a udržateľný rozvoj (teoretické východiská a prístupy hodnotenia a aplikácia na príklade vybraného regiónu / mesta)
 • Bezpečný rozvoj regiónu (obyvateľstvo, kriminalita ako faktory bezpečného rozvoja regiónu; teoretické východiská aplikácia na príklade vybraného regiónu)
 • Pravé zdieľanie : iniciatívy zdieľania vo vybranom meste / regióne (teoretické východiská a aplikácia na konkrétnom príklade)
 • Endogénny a exogénny rozvoj regiónov (teoretické východiská, aplikácia na príklade vybraného vidieckeho / mestského regiónu)
 • Pracovná sila a trh práce - významné faktory rozvoja regiónu (teoretické východiská a aplikácia na príklade vybraného regiónu, prípadne okresu)
 • Partnerstvo ako fenomén rozvoja regiónu (teoretické prístupy / aplikácia na príklade vybraného regiónu)
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

 • Odhad prítomného obyvateľstva v Bratislave a jej zázemí
 • Percepcia povodňového rizika vo vybranom regióne (obci)
 • Priestorové rozmiestnenie, kapacita a spádovosť predškolskych zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • RNDr. Angelika Švecová, PhD.

 • Hodnotenie kvality života vo vybranom regióne, obce
 • Socioekonomický rozvoj vybraného územia
 • Strategické plánovanie rozvoja vybranej obce/ regiónu
 • Podpora rozvoja MAS z prostriedkov EŠIF na príklade vybranej MAS
 • Sociálna infraštruktúra a jej regionálna dostupnosť
 • Environmentálna infraštruktúra – dostupnosť a kvalita
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • Mgr. Martin Šveda, PhD.

 • Transformácia zázemia vybraného mesta pod vplyvom suburbanizácie.
 • Život v suburbiu - prípadová štúdia vybranej obce s dôrazom na sociálne aspekty suburbanizácie
 • Rezidenčná mobilita vo vybranom mestskom regióne
 • Transformácia sídelnej štruktúry – jej sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky.
 • Využitie lokalizačných údajov mobilných telefónov v geografickom výskume.
 • Priestorová distribúcia obyvateľstva vybraného regiónu Slovenska s využitím lokalizačných údajov mobilných telefónov.
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

 • Využiteľnosť sociálnych médií na geografický výskum (facebook)
 • Využiteľnosť sociálnych médií na geografický výskum (instagram)
 • Analýza potravinového systému vo vybratom regióne
 • Cestovný ruch a jeho vplyv na rozvoj vybratého regiónu, napr. UNESCO pamiatka, NP, administratívne jednotky
 • Hodnotenie a porovnanie atraktivity vybratých lokalít (sídla, regióny)
 • Alternatívne zdroje energie vo vybratých regiónoch
 • Exkurzie ako nástroj geografického výskumu
 • Zistenie úrovne poznania vybratého geografického fenoménu (najmä pre učiteľské štúdium)
 • Hodnotenie vybratého geografického javu pre rozvoj regiónu
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce
 • Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

 • Geografická analýza vybraných obcí v suburbánnej zóne
 • Geografická analýza vybraného periférneho rurálneho regiónu
 • Geografická analýza vzťahu mesto-zázemie na vybranom príklade
 • Geografická analýza vymierajúcich malých rurálnych komunít
 • Geografická analýza územia s rozptýleným osídlením
 • Geografická analýza vybraného štátu alebo regiónu
 • Geografická analýza vybraného problému vo svete
 • Téma po dohode s vedúcim diplomovej práce


 • © 2011 - 2015