slovensky
english

doc. RNDr. František Križan, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Riešené granty

 • 2017-2020
  Typ: APVV
  Názov: Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti
  Číslo projektu: 16-0232
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. František Križan, PhD.

 • 2015-2017
  Typ: VEGA
  Názov: Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien.
  Číslo projektu: 1/0082/15
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. František Križan, PhD.

 • 2016-2018
  Typ: VEGA
  Sociálne, ekonomické a environmentálne determinanty rozvoja a transformácie regiónov: regionálnogeografický prístup.
  Číslo projektu: 1/0540/16
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

 • 2012-2013
  Typ: KEGA
  Názov: Geografia maloobchodu.
  Číslo projektu: 036UK-4/2012
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. František Križan, PhD.

 • 2012-2014
  Typ: Visegrad Fund
  Názov: Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) and the Visegrad Countries.
  Číslo projektu: 31250004
  Zodpovedný riešiteľ: Dr. Ágnes Erőss, PhD.

 • 2012-2015
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/1143/12
  Názov: Regióny: vývoj, transformácia a regionálna diferenciácia.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

 • 2011-2013
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/0039/11
  Názov: Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku z hľadiska posilnenia jeho konkurencieschopnosti.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Kita, PhD.

 • 2010
  Typ: ESF - Operačný program Vzdelávanie
  Číslo projektu: ITMS 26110130308
  Názov: Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy.
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

 • 2009-2011
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/0454/09
  Názov: Regionálne disparity v kontexte regionálneho rozvoja: analýza ich vytvárania a zmierňovania.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lauko Viliam, CSc.

 • 2006-2008
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/3064/06
  Názov: Regionálne disparity v kontexte regionálneho rozvoja - teoretická báza a aplikácie.
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

 • 2006-2007
  Typ: KEGA
  Číslo projektu: 3/3173/05
  Názov: Elektronická internetová učebnica Geografia Slovenska.
  Zodpovedný spoluriešiteľ: prof. RNDr. Lauko Viliam, CSc.

 • 2006
  Typ: Grant UK
  Číslo projektu: 207
  Názov: Výskum intraurbánnej dostupnosti vybraných zdravotníckych zariadení v Bratislave využitím GIS techník.
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. František Križan

 • 2005
  Typ: Grant UK
  Číslo projektu: 293
  Názov: Analýza dostupnosti vybraných maloobchodných sietí Slovenska.
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. František Križan

 • 2004
  Typ: Grant UK
  Číslo projektu: 232
  Názov: Analýza rozvoja pohraničných regiónov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Križan František
 • © 2011 - 2015