slovensky
english


Obhajoby záverečných prác a štátne skúšky - opravný termín august 2020

Oznamujeme študentom, ktorí sa zúčastnia opravného termínu obhajob záverečných prác (bakalárskych a diplomových) a štátnych skúšok (pre magisterské štúdium), že KRG stanovila augustový termín na 25. 8. 2020. Predtým je treba postupovať podľa usmernení Prif UK (štúdijného oddelenia). Práce je treba nahrať do systému AIS najneskôr do 27. 7. 2020. Následne je nutné zaslať výtlačky prác (2 kusy v pevnej väzbe) na Katedru regionálnej geografie, o. a p. k. poštou alebo podaním na podateľňu Prif UK.
Forma obhajob a ich presný harmonogram budú stanovené v auguste 2020 podľa aktuálnych pokynov vedenia Prif UK. Detailné informácie a pokyny budú zaslané študentom prihláseným na obhajoby (resp. tým, ktorí včas odovzdajú svoje záverečné práce) na ich školské e-mailové adresy.
Všetky obhajoby DP študentov učiteľstva geografie a štátne skúšky organizuje KDP, preto informácie hľadajte na tejto katedre.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
18.06.2020
#2179

© 2011 - 2015