slovensky
english

doc. RNDr. František Križan, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vedecko-výskumné zameranie

geografia maloobchodu a spotreby
geomarketing
telco data a big data
problematika dostupnosti
medicínska geografia
regionálna a humánna geografia Slovenska
komplexná geografická analýza regiónu
nové trendy v geografii

Autor alebo spoluautor 148 publikačných výstupov, z toho 3 vedecké monografie, 2 skriptá, 2 vysokoškolské učebnice, 5 stredoškolských učebníc, 9 kapitol v monografiách alebo vysokoškolských učebniciach, 10 impaktovaných štúdií, viac ako 30 štúdií v domácich a zahraničných odborných periodikách a niekoľko desiatok prác v zborníkoch. Autor viacerých hesiel v domácich a zahraničných encyklopédiách. Na svoje publikácie eviduje viac ako 650 ohlasov.

Najnovšie publikácie:
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K. (2020). Klasifikácia a funkcia komunitných záhrad v meste: Prípadová štúdia z Bratislavy. Socioloógia - Slovak Sociological Review, 52, 1, 51-81.

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, P., Šveda, M. (2019). Old and New Retail Environment in a Post-Communist City: Case Study from the Old Town in Bratislava, Slovakia. Ekonomický časopis, 67, 8, 879-898.

Šveda, M., Križan, F., Barlík, P. (2019). Využitie lokalizačných dát mobilnej siete v turizme: kto sú, kedy prichádzajú a kam smerujú zahraniční návštevníci na Slovensku? Geografický časopis, 71, 3, 203-225.

Nájdený, R., Križan, F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M., Gurňák, D. (2019). Consumer behaviour of seniors visiting shopping malls: case study from Bratislava. Folia Geographica, 61, 2, 126-143.

Križan, F., Bilková, K. (2019). Geografia spotreby: úvod do problematiky. Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave).

Kita, J., Kita, P., Križan, F., Bilková, K., Kunc, J. (2019). Marketing spotreby. Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave)

ResearchGate profil: -->

ORCID iD:

Aktuálne riešené granty:
Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).

Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách (VEGA 2/0113/19).
© 2011 - 2015