slovensky
english

doc. RNDr. František Križan, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vedecko-výskumné zameranie

geografia maloobchodu a spotreby
geomarketing
telco data a big data
problematika dostupnosti
medicínska geografia
regionálna a humánna geografia Slovenska
komplexná geografická analýza regiónu
nové trendy v geografii

Autor alebo spoluautor 148 publikačných výstupov, z toho 3 vedecké monografie, 2 skriptá, 2 vysokoškolské učebnice, 5 stredoškolských učebníc, 9 kapitol v monografiách alebo vysokoškolských učebniciach, 10 impaktovaných štúdií, viac ako 30 štúdií v domácich a zahraničných odborných periodikách a niekoľko desiatok prác v zborníkoch. Autor viacerých hesiel v domácich a zahraničných encyklopédiách. Na svoje publikácie eviduje viac ako 650 ohlasov.

Najnovšie publikácie:
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K. (2020). Klasifikácia a funkcia komunitných záhrad v meste: Prípadová štúdia z Bratislavy. Socioloógia - Slovak Sociological Review, 52, 1, 51-81.

Kita, P., Križan, F., Bilková, K., Zeman, M., Siviček, T. (2020). Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study - Hainburg an der Donau. E&M Ekonomics and Management, 23, 1, 215-230.

Križan, F., Bilková, K., Hencelová, P. (2019). Maloobchod a spotreba. In: Gurňák, D. (ed.). 30 rokov transformácie Slovenska. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 309-336.

Križan, F., Bilková, K. (2019). Geografia spotreby: úvod do problematiky. Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave).


ResearchGate profil: -->

ORCID iD:

Aktuálne riešené granty:
Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).

Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách (VEGA 2/0113/19).
© 2011 - 2015